Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

Lookrecja
1111 2c8b
#girlpower
Lookrecja
Lookrecja
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
Lookrecja
3325 6fad
Lookrecja
Lookrecja
Lookrecja
0392 741d 500
Reposted fromirbjarbirb irbjarbirb viakrainakredek krainakredek
Lookrecja
Zawsze bądź ostrożny, jeżeli chodzi o plotki na temat kobiety. Przeważnie pochodzą od mężczyzny, który nie może jej mieć, lub kobiety, która nie może z nią konkurować.
Reposted fromcel cel viakrainakredek krainakredek
Lookrecja
7901 29ea
Reposted frommisstodd misstodd viakrainakredek krainakredek
Lookrecja
7580 d96d
Reposted fromdailylife dailylife viafeelfree feelfree
Lookrecja
7794 b883 500
Lookrecja
- Robi się niemożliwa, rzeczywiście niemożliwa - rzekła pani - ale cóż ona winna, zakochała się jak nieprzytomna, trzeba z nią po dobroci.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAmericanlover Americanlover

March 12 2017

Lookrecja
4291 3bef
Reposted frombiru biru viaAmericanlover Americanlover
Lookrecja
Lookrecja
1936 f5ab
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialetmeget letmeget
Lookrecja
Nie mów, że nie masz wystarczająco dużo czasu. Masz dokładnie tyle samo godzin w ciągu dnia, ile mieli Hellen Keler, Ludwik Pasteur, Michał Anioł, Matka Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson i Albert Einstein.
— H. Jackson Brown Jr.
Reposted fromnewnightmare newnightmare vialetmeget letmeget

March 08 2017

Lookrecja
Reposted fromoll oll viazielono zielono
Lookrecja
2344 621b 500
Reposted frommessinhead messinhead viaAmericanlover Americanlover
9113 2422 500

remember-the-memoriesx:

Good advice Ernest

Lookrecja
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl